Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.ceratio.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.ceratio.cz je společnost HÖGNER s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové IČ: 27503542 DIČ: CZ27503542, tel. 498500604, e-mail: info@hogner.cz, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 22876.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zejména občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění, a ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel (kupující) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitel - osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby, za uvedených podmínek. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je objednávka od kupujícího, přičemž samotná kupní smlouva vzniká až doručením potvrzení prodávajícího kupujícímu (akceptací návrhu na uzavření smlouvy). Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou její nedílnou součástí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím. Aktuální obchodní podmínky jsou zobrazeny vždy na webových stránkách internetového obchodu www.ceratio.cz (prodej keramického kuchyňského náčiní) kde je umožněna jejich archivace a zároveň jsou všechna vydání archivována v sídle společnosti s uvedením dat platnosti.

Doručením potvrzení objednávky na e-mail kupujícího je mezi stranami uzavřena kupní smlouva (dále také jako „smlouva“). Pokud nebude možné objednávku vyřídit v celém rozsahu zboží, prodávající bude kupujícího obratem kontaktovat za účelem dohody o vhodném řešení.

Přílohou potvrzení objednávky je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky neodpovídaly obchodním podmínkám uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Kupující by si měl potvrzující e-mail uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a kupující si je hradí sám.

Nákup a doprava

Aby zboží dorazilo v pořádku a včas, prosíme, vyplňte všechny kolonky objednacího formuláře pozorně, a podle skutečnosti. Červeně označené kolonky formuláře je nutné vyplnit povinně.

Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty a.s., službou Balík do ruky (doručení do 24h od odeslání), a to na dobírku. Aktuální cena za tuto službu je uvedena v objednacím formuláři. Místem dodání je adresa uvedená kupujícím.

Pokud byste chtěli zboží zaplatit předem prostřednictvím zálohové faktury, prosíme, uveďte tento požadavek do poznámky v objednávce, nebo nás kontaktujte na telefonním čísle 498 500 604 pro dojednání podmínek.

V případě, že budete mít s vyplněním formuláře problémy, nebo si nebudete s jeho odesláním vědět rady, kontaktujte naši bezplatnou objednací infolinku 800 112 111 (v pracovní dny 8 – 17 hod.).

Firemní informace (společnost, IČO) uvádějte pouze v případě, objednáváte-li zboží jako kupující nikoli spotřebitel.

Ceny uváděné na internetových stránkách www.ceratio.cz jsou pro spotřebitele konečné, tj. včetně DPH a všech dalších povinných poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Konečná cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti a to telefonicky na čísle 841 999 999, nebo emailem na adrese info@ceratio.cz.

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po době časově určenou.

V případě, že v rámci akční nabídky uvedete do objednávky "kód akce" z inzerce, obdržíte dárek zdarma. Akce se vždy vztahuje na objednávky přijaté v době její platnosti, nelze tedy uplatňovat nárok na dárek zpětně. Změna dárku za obdobný v průběhu akce vyhrazena.

Nebude-li možné dodat obdobný dárek, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu do 2 týdnů od zjištění této skutečnosti. O této možnosti dodavatel spotřebitele informuje e-mailem.

Osobní údaje

Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobními údaji se rozumí údaje vyplněné do objednávky: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, identifikační číslo apod. a kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s jejich zpracováním pro účely realizace práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy. Kupující má v průběhu uzavírání objednávky možnost zaškrtnutím políčka souhlasit/nesouhlasit se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich případné změně a má také možnost kdykoliv odvolat jejich zpracování, a to buď písemně na adrese společnosti, nebo elektronicky emailem zaslaným na info@ceratio.cz.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího o vysvětlení, či požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele

V souladu s § 53 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.), má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodů, a bez jakékoliv sankce. Odstoupení doporučujeme provést nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. V dopise zároveň zvolte formu zaslání příslušné vrácené částky (na účet, poštovní poukázkou). V případě dodání vadného zboží jej doporučujeme reklamovat s tím, že lhůta 14 dnů na odstoupení od smlouvy začne běžet od dodání bezvadného zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek vrácení zboží:

 • zboží bude vráceno pokud možno v původním nepoškozeném obalu (neroztrhaný, nepopsaný, atd.), obal může být pro potřeby vyzkoušení zboží otevřen
 • zboží musí být nepoškozeno, bez známek užívání nebo opotřebení (roztržení, znečištění, poškrábání apod.)
 • zboží musí být kompletní (vč. příslušenství, návodu, atd.)
 • zboží musí být zasláno s dokladem o koupi či jinak prokázána skutečnost vzniku kupní smlouvy

Při nesplnění podmínek pro vrácení zboží, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, popř. na náhradu škody.

Zboží doručte na adresu:

HÖGNER s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Doporučujeme zaslat zboží doporučeně a pojištěné. Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu či poškození zásilky během přepravy, odpovědnost v tomto případě nese přepravce.

Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet (dle Vaší volby), a to v nejbližší možné době (cca do 14 dnů), nejpozději však do 30 dnů od odstoupení.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem klienta započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruční podmínky a lhůty

Za podmínky dodržení způsobu používání výrobku v souladu s návodem k obsluze činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba, která začíná běžet ode dne převzetí výrobku, se prodlužuje o dobu od řádného uplatnění oprávněné reklamace spotřebitelem, a to až do doby, kdy byl spotřebitel po vyřízení reklamace povinen zboží z reklamačního řízení vyzvednout (resp. kdy na to byl prokazatelně upozorněn). Dojde-li k výměně zboží, anebo byla-li vyměněna součástka výrobku, začne běžet záruční doba znovu v okamžiku převzetí věci, resp. věci s novou součástkou.

 • reklamaci týkající se viditelné vady výrobku musí kupující nikoli spotřebitel uplatnit neprodleně, nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží.
 • zboží doporučujeme zaslat k reklamačnímu řízení nejlépe v původním obalu (zasláním v původním obalu zamezíte poškození při přepravě) nebo v jiném vhodném obalovém materiálu dostatečně chránícím zboží.
 • reklamaci závady výrobku vyřídí společnost HÖGNER s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodne-li se s kupujícím na delší lhůtě.
 • prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

 • údržbu či opravu související s běžným opotřebením, či mechanickým vnějším poškozením
 • škodu způsobenou nesprávným používáním (používáním v rozporu s návodem k použití) zahrnujícím kromě jiného používání výrobku pro jiné než běžné účely
 • poškození vzniklé nevhodným či nesprávným užíváním výrobku
 • vady způsobené náhodným nebo záměrným poškozením výrobku
 • vady výrobku způsobené zacházením v rozporu s návodem k použití
 • vady vzniklé běžným opotřebením

Reklamace

Jestliže není výrobek funkční i přesto, že jste se řídili návodem k použití, přijměte, prosím, naši omluvu. Výrobek v tom případě můžete samozřejmě reklamovat. Výrobek nejlépe v originálním obalu doručte na adresu:

HÖGNER s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové 2

společně s Vaší plnou adresou, telefonním číslem, popisem závady v průvodním dopise a kopií prodejního dokladu či jiným dokladem prokazující koupi zboží u prodávajícího a běh záruční doby.

Pokud zboží zasíláte, musí být zboží zasláno pouze jako obyčejný balík, doporučujeme jej připojistit. Zásilky s dobírkou nepřebíráme. Prosíme, dodržujte ve vlastním zájmu tento postup. Pokud např. zapomenete napsat správnou adresu, může být ohroženo bezchybné doručení opraveného nebo nového výrobku do Vašich rukou.

Nebude-li při opravě zjištěna vada spadající do záruky, má kupující právo objednat si opravu servisního technika, je však povinen uhradit náklady s tím spojené, na které bude předem upozorněn.

Spotřebitel má při uplatnění záruky:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu nebo pokud se vyskytne různá vada, jež brání řádnému užívání věci, počtvrté. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace (zejména doprava reklamovaného zboží k prodávajícímu). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace ani kupující, ani prodávající.

Kupující je vázán zněním obchodních podmínek platných (a účinných) v době odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4.4.2013.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány s SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s.,

jejichž služby od února 2013 převzalo Občanské sdružení spotřebitelů TEST,

vydavatel časopisu dTest (www.dtest.cz)